Tuệ Sỹ

Lễ Cung Thỉnh Báo Thân Nhập Kim Quan
Tang lễ của Trưởng lão Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ

25/11/2023

Nguồn: Facebook Thiệu Long Thánh Chủng  (truy cập: 25/11/2023)
Liệt kê theo: Ngày Đăng Tựa Đề
Đại sứ Pháp Jean-Christophe Peaucelle
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ