Tuệ Sỹ

Lễ Chung Thất Đức Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ

11/1/2024

Nguồn: Ban Truyền Thông Hội Đồng Hoằng Pháp

Liệt kê theo: Ngày Đăng Tựa Đề
Đại sứ Pháp Jean-Christophe Peaucelle
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Đại sứ Pháp Jean-Christophe Peaucelle