Tuệ Sỹ

Thông bạch Lễ Chung thất
Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ

Chánh Thư ký kiêm Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống GHPGVNTN

Kính bạch: Chư tôn Trưởng lão Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Viện Tăng thống,
Chư tôn tịnh đức Tăng-già.

Kính thưa: Thiện tín Phật tử.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kế thừa tâm ấn Lịch đại Tổ sư, thực hiện lý tưởng hoằng pháp lợi sanh, gìn giữ truyền thống Đạo Phật Việt với hàng ngàn năm Lịch sử trên quê hương Việt Nam, thắp sáng ngọn đèn tuệ giác soi dẫn chúng sanh trên khắp năm châu quay về chánh pháp. Đến nay tròn một hoa giáp 60 năm, kể từ ngày GHPGVNTN tuyên dương lập trường thuần nhất: “Công bố lý tưởng hòa bình của giáo lý đức Phật, hai tông phái Phật giáo (Bắc tông và Nam tông) tại Việt Nam thực hiện nguyện vọng thống nhất thật sự đã hoài bão từ lâu để phục vụ nhân loại và dân tộc” – Trích Lời mở đầu Hiến chương GHPGVNTN.

Bằng đôi bánh Đại Bi, Đại Trí, ngũ đại Tăng thống GHPGVNTN và Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, đã chuyển vận Cổ xe Giáo hội đi qua những giai đoạn cuồng phong bão loạn, quý Ngài đã không vì tù ngục đọa đày mà đánh mất khí tiết bậc trượng phu, không vì lợi dưỡng, hư danh mà bán mình cho các thế lực vô minh, tham ái, sống đúng với phẩm tính của bậc xuất trần thượng sĩ, xứng danh bậc Thích tử giới hạnh trang nghiêm, tịnh như băng tuyết, trọn vẹn với tâm nguyện Đạo thông cương duy. Pháp hạnh của quý Ngài đã tỏa ngát hương trong dòng Phật sử Việt Nam, tưới tẩm hạt giống Bồ-đề trong lòng tứ chúng ngày một tăng trưởng.

Khâm thừa ủy thác của ngũ đại Tôn sư Tăng thống, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ đã cúi đầu lãnh thọ, tỏ bày tâm nguyện: “Tôi được ủy thác nhiệm vụ kế thừa, không phải kế thừa một chức vụ cao cả trong hàng giáo phẩm, mà chính xác là kế thừa tâm nguyện chưa được viên thành của Hòa Thượng Trưởng lão Thích Quảng Độ, muốn thấy uy đức Tăng-già được thể hiện trong bản thể thanh tịnh hòa hiệp, để từ đó phục hồi và kiện toàn cơ chế Giáo Hội. Bản thân tôi trước sau vẫn chỉ là nhà giáo dục, sự nghiệp suốt đời chỉ giới hạn trong những việc trước tác, phiên dịch kinh điển. Những khi cần đến kiến thức hàn lâm, Chư tôn Trưởng lão triệu tôi đến để thông diễn tôn ý cho bốn chúng đệ tử. Khi không cần thiết, tôi được phép trở về bản vị trong các giảng đường và thư viện.” – Trích Thư Khánh tuế – Hạ An cư PL.2564.

Những dòng tâm huyết của Ngài thể hiện sự khiêm hạ của bậc trí bi song vận. Trong những ngày tháng giữ nhiệm vụ khâm thừa di chúc, dù thân mang trọng bệnh nhưng Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ đã vận dụng tinh thần chánh hành, trực hành, nhu nhuyến hành của bậc chúng trung tôn để kế thừa tâm nguyện của Đức Đệ nhất Tăng thống trong việc kiến lập nền tảng hòa hợp cho tứ chúng từ những ngày đầu thành lập Giáo hội, mang chất liệu Phật pháp xây dựng hòa bình cho quê hương, nhân loại, đào tạo Tăng tài kế thừa Tổ ấn, mang bốn tâm vô lượng cảnh tỉnh nhân tâm tránh xa hố chông, hầm lửa. Ngài đã tiếp nối sự nghiệp thực hiện Phiên dịch Đại tạng kinh của Đức Đệ nhị Tăng thống thành lập năm 1973, bằng việc tái lập Hội đồng Phiên dịch Đại tạng Kinh lâm thời, với thành quả 29 tập Thanh văn tạng được ấn hành lưu bố khắp năm châu. Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ đã tiếp tục khơi thông Đạo tình, gìn giữ sự hòa hợp của GHPGVNTN trong và ngoài nước từ tâm nguyện hơn 30 năm trước của Đức Đệ Tam Tăng thống, qua ấn tích: Viện Tăng thống tán trợ thành lập Hội Đồng Hoằng Pháp. Từ những thông điệp, thông bạch, quyết định, huấn từ, pháp thoại… mà Ngài cống bố trong thời gian qua, đã khẳng định pháp lý truyền thống lịch sử của GHPGVNTN, vận dụng tinh thần “như thảo phú địa” để hòa hợp tứ chúng, dựng xây ngôi nhà Giáo hội làm cho Tổ ấn trùng quang. Đây là sự gìn giữ di sản mà nhị vị Đệ Tứ, Đệ Ngũ Tăng thống đã từng công bố và xả thân gìn giữ suốt một đời hành đạo, ngày nay Hòa thượng Chánh Thư ký kiêm Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống kế thừa.

Công đức cao dày của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ đang lưu nhuận trong tâm hạnh Bồ-đề của tứ chúng trên khắp năm châu, cảm hóa bao nhiêu con người biết quay về chánh đạo, làm xúc động cộng đồng nhân loại khi hướng về GHPGVNTN đang hành hoạt gian khó nơi quê hương Việt Nam bằng sự kính ngưỡng.

Toàn thể Chư tôn Trưởng lão Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Viện Tăng thống, Chư tôn tịnh đức Tăng-già, Môn đồ pháp quyến cùng thiện tín mười phương, đồng vân tập nơi Giác linh đường tại Tổ đình Phật Ân, Tỉnh Đồng Nai chí thành tưởng niệm bậc Đạo sư của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, nhân TUẦN CHUNG THẤT được cử hành vào lúc 8h30 ngày 11 tháng 01 năm 2024 (nhằm ngày 01 tháng chạp năm Quý Mão), với chương trình như sau:

  • 7h00 – 8h30:     Chư tôn đức, Phật tử vân tập đảnh lễ Giác linh
  • 8h30 – 9h30:     Trì tụng Kinh Di Giáo
  • 9h30 – 11h00:   Cúng ngọ – Cung tiến Giác linh
  • 11h00- 12h00: Thọ trai
  • 14h00 – 16h00: Thí thực âm linh cô hồn
  • Hoàn mãn

Báo thân Ngài đã mãn, pháp thân Ngài với tâm nguyện “hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng” vẫn mãi thấm nhuần nơi khắp pháp giới chúng sanh vì sự tăng ích của trời người. Tất cả tín đồ Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo đồ trên khắp năm châu nói chung, mang Bồ-đề nguyện dấn thân phụng hành Phật sự bằng tín tâm bất thoái, tiếp nối chí nguyện của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ gìn giữ sự thanh tịnh của ngôi nhà Phật pháp tại thế gian, hộ trì Pháp luân thường chuyển.

Thành tâm cẩn bạch.

Phật Ân tự, PL.2567, ngày 28 tháng 12 năm 2023
TL. Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương
Viện Tăng Thống GHPGVNTN
Thủ Tòa Hoằng Giới

Tỳ kheo Thích Đức Thắng

Nguồn: Web Hoằng Pháp – hoangphap.org  (truy cập: 04/01/2024)
Liệt kê theo: Ngày Đăng Tựa Đề