Tuệ Sỹ

Bích chương: Lễ Tưởng niệm Trưởng lão Hoà thượng Thích Tuệ Sỹ

Tu viện Đại Bi, Nam California - 2/12/2023

Quảng Pháp Trần Minh Triết

Vậy là đủ sáu ngày để vẽ lại một câu chuyện, Chuyện Có hóa Không. Ôn quay lưng đi như chim nhạn về núi, hạc bay về trời… Biệt tích?

Này em ạ, sáng ngần dải lụa
trắng thiên hà một bãi sương tan
Tình yêu bát ngát bạt ngàn
cổ kim Bồ Tát bất thường khứ lai.

Quảng Pháp Trần Minh Triết
Nguồn: Facebook Tran Triet – fb.com/tamquangnhuan  (truy cập: 01/12/2023)
Liệt kê theo: Ngày Đăng Tựa Đề
Đại sứ Pháp Jean-Christophe Peaucelle
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ