Tuệ Sỹ

Hình ảnh: Lễ Cung Thỉnh Xá Lợi

Nguồn: Web Hoằng Pháp – hoangphap.org  (truy cập: 30/11/2023)
Liệt kê theo: Ngày Đăng Tựa Đề
Đại sứ Pháp Jean-Christophe Peaucelle
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Đại sứ Pháp Jean-Christophe Peaucelle