Tuệ Sỹ

Lễ Nhập Kim Quan
Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ

25/11/2023

Nguồn: Hội Đồng Hoằng Pháp

Liệt kê theo: Ngày Đăng Tựa Đề
Đại sứ Pháp Jean-Christophe Peaucelle
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Đại sứ Pháp Jean-Christophe Peaucelle