Tuệ Sỹ

Lễ Cung Thỉnh Giác Linh An Vị
Tang Lễ Trưởng Lão Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ

29/11/2023

Nguồn: Web Hoằng Pháp – hoangphap.org  (truy cập: 30/11/2023)
Liệt kê theo: Ngày Đăng Tựa Đề
Đại sứ Pháp Jean-Christophe Peaucelle
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Đại sứ Pháp Jean-Christophe Peaucelle