Tuệ Sỹ

Thiên lý độc hành

Tuệ Sỹ
(2011-2012)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nguồn: Tuệ Sỹ. Tuệ Sỹ Văn Tuyển, tập III. NXB Phương Đông, tháng 7/2015, tr. 265-280.

một số

Thi phẩm

của Hoà thượng Tuệ Sỹ