Tuệ Sỹ

1

Ta về một cõi tâm không
Vẫn nghe quá khứ ngập trong nắng tàn
Còn yêu một thuở đi hoang
Thu trong đáy mắt sao ngàn nửa khuya

Tuệ Sỹ

một số

Thi phẩm

của Hoà thượng Tuệ Sỹ

xem tiếp đề mục: