Tuệ Sỹ

Cuối năm

Lận đận năm chầy nữa
Sinh nhai ngọn gió rừng
Hàng cà phơi nắng lụa
Ngần ngại tiếng tha phương.

Tuệ Sỹ
Rừng Vạn Giã 77

một số

Thi phẩm

của Hoà thượng Tuệ Sỹ

xem tiếp đề mục: