Tuệ Sỹ

Buổi sáng tập viết chữ thảo

Sương mai lịm khói trà
Gió lạnh vuốt tờ hoa
Nhè nhẹ tay nâng bút
Nghe lòng rộn âm ba.

Tuệ Sỹ
Sài gòn 80

một số

Thi phẩm

của Hoà thượng Tuệ Sỹ

xem tiếp đề mục: