Tuệ Sỹ

11

Bước đi nghe cỏ động
Đi mãi thành tâm không
Hun hút rừng như mộng
Tồn sinh rụng cánh hồng

Tuệ Sỹ

một số

Thi phẩm

của Hoà thượng Tuệ Sỹ

xem tiếp đề mục: