Tuệ Sỹ

Kết từ

Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn
Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về.

Tuệ Sỹ
Mùng 1 tháng Giêng

một số

Thi phẩm

của Hoà thượng Tuệ Sỹ

xem tiếp đề mục: