Tuệ Sỹ

Biệt cấm phòng

Ngã cư không xứ nhất trùng thiên
Ngã giới hư vô chân cá thiền
Vô vật vô nhơn vô thậm sự
Tọa quan thiên nữ tán hoa miên.

(Ngục Trung Mị Ngữ)

 

Tạm dịch:

Ta ở Trời không vô biên xứ
Cảnh giới hư vô thật rất thiền
Không vật, không người, không lắm chuyện
Ngồi xem hoa rải bởi chư Tiên.

Tuệ Sỹ

một số

Thi phẩm

của Hoà thượng Tuệ Sỹ

xem tiếp đề mục: