Tuệ Sỹ

Tựa Trung Luận: Tăng Duệ

Tuệ Sỹ

Trung Luận có năm trăm bài kệ, là tác phẩm của Long Thọ (Nāgārjuna). Lấy chữ Trung mà nêu Danh, là để soi tỏ cái Thật, lấy chữ Luận mà gọi tên, là để suốt cùng ngôn ngữ. Cái Thật mà không được nêu danh thì không thể tỏ ngộ, do đó gá vào Trung để mô tả. Ngôn ngữ mà không được  giải thích thì không thể suốt cùng, do đó mượn Luận để hiển bày1Danh 名 và thật 實 là mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn, giữa ngôn ngữ và thực tại; đây là đề tài quan trọng chung cho các hệ tư tưởng của Trung quốc; nhất là Lão Trang, hệ tư tưởng mà Tăng Duệ chịu ảnh  hưởng rất nhiều trước khi biết đến đạo Phật. Trong phần mở đầu của bài tựa này, Tăng Duệ giải quyết những mâu thuẫn tranh luận giữa các hệ tư tưởng Trung quốc về vấn đề Danh – Thật bằng thuyết Nhị đế của Trung luận như được trình bày ở Chương 24 “Quán Tứ Thánh đế.”. Khi cái thật đã được mô tả, ngôn ngữ đã được hiển bày, thì sự thực hành của Bồ tát, và sự quán chiếu nơi đạo tràng bấy giờ được buông lửng2Huyền giải 懸解, từ của Trang Tử, chỉ trạng thái vượt lên tất cả sống và chết, buồn và vui. Trang Tử “Dưỡng Sinh Chủ”: “Thích lai phu tử thời dã, thích khứ phu tử thuận dã. An thời nhi xử thuận, ai lạc bất năng nhập dã. Cổ giả vị thị đế chi huyền giải.” 適來夫子時也適去夫子顺也安時而處顺哀樂不能入也古者謂是帝之懸解. Giải thích của Cát tạng (T42n1824_p0002c02), có hai ý nghĩa: (a) Sự tu nhân của Bồ tát đã thành tựu và sự quán chiếu tại Đạo tràng đã được hiển lộ, bấy giờ hoàn toàn vượt ngoài những nỗi buồn vui sống chết; giống như nỗi buồn và nỗi vui không len vào được tâm tư. (b) có trói buộc gọi là huyền (treo) không có trói buộc gọi là giải (cởi). Có trói buộc chỉ cho bị trói buộc vào các thiên chấp đoạn và thường; các kiến chấp khi đã vắng bặt được gọi là giải. một cách rỡ ràng vậy.

Vả, phiền não mê hoặc sanh ra từ kiến chấp điên đảo, cả ba cõi vì thế mà phải nổi chìm; sự chứng ngộ thiên không3Thiên ngộ 偏悟, sự chứng ngộ thiên lệch hay phiến diện, chỉ cho han Nhị thừa chứng ngộ sanh không mà chưa tỏ ngộ được pháp không. khởi lên từ trí tuệ yểm ly,4Yểm trí 厭智, trí tuệ do nhàm chán sanh tử với nỗ lực gấp rút để đi vào Niết-bàn vĩnh viễn tịch diệt. bậc cảnh giới5Cạnh giới 耿介, giữ tiết tháo không bị lung lay. Sở từ, “Cửu biện”; “Độc cạnh giới nhị bất tùy hề, nguyện mộ tiên thánh chi dị giáo” 獨耿介而不隨兮願慕先聖之異教. Cát Tạng (T42n1824_p0003a21): Cạnh giới ở đây có nghĩa là chí tiết 志節; giữ chặt khư sở tri và tự cho là đã rốt ráo, không chuyển hướng tiểu tâm về Đại thừa. do đây mà thành lạc nẻo. Vì thế biết rằng, sự giác ngộ tuyệt đối là do ở sự quán chiếu bao la; mà trí tuệ nhỏ nhoi bị buộc ràng bởi tâm hạn hẹp.6Ải tâm 隘心, tâm hạn hẹp như quan ải hiểm yếu. Cát Tạng (T42n1824_p0003b13), dẫn Kinh Thư: “Nhất nhơn thủ ải, vạn phu mạc tiến” 書云。一人守隘萬夫莫進. Quán chiếu mà không bao la, thì không đủ để san bằng hữu và vô, thống nhất đạo và tục. Cái biết mà không suốt cùng, thì chưa thể bước vào Trung đạo, xóa tuyệt nhị biên.7Nhị tế</em >二際; Cát Tạng dẫn Niết bàn: “Sanh tử chi thật tế, cập dữ Niết bàn thật tế.” 生死之實際及與涅槃實際. Nẻo đạo tục nếu không được san bằng, lối nhị biên chưa được xóa tuyệt, thì đấy là nỗi ưu tư của Bồ tát vậy.

Vì lẽ đó, Đại sỹ Long Thọ phân chiết bằng Trung đạo, khiến cho hạng hiểu lầm ý thú8Hoặc thú chi đồ 惑趣之徒, Cát Tạng (ibid.): hoặc nghĩa là mê hoặc; thú nghĩa là hướng thú. Đây chỉ han Tiểu thừa hiểu sai lầm về ý thú sâu xa của Phật. trông theo ngón trỏ đạo Huyền9Huyền chỉ 玄指, nói theo thí dụ “ngón tay chỉ mặt trăng.” mà một phen chuyển hướng; bao quát bằng tức hóa10Tức hóa 即化. Cát Tạng dẫn chứng Tăng Triệu: “Đạo viễn hồ tai, xúc sự tức chân. Thánh viễn hồ tai, thể chi tức thần.” 道遠乎哉。觸事即真。聖遠乎哉。體之即神. Lại dẫn thêm Tựa Thập nhị môn luận: “Ngộ đại giác ư mộng cảnh, tức bách hoá dĩ an quy.” 悟大覺於夢境即百化以安 Ở đây, như vậy, tức hóa chỉ cho ý nghĩa tất cả các pháp vốn vô sanh., khiến cho khách xu hướng huyền môn11Huyền ngộ chi tân 玄悟之賓. Từ ngữ này thường chỉ cho các nhà Huyền học Trung quốc chủ yếu là Lão Trang. Ở đây, mượn nó để bao gồm các nhà siêu hình học Ấn độ., quên hỏi han, trong phút giây thấu triệt.12Triêu triệt 朝徹, nghĩa đen, thấu triệt chỉ nội trong một buổi mai; ở đây chỉ sự đốn ngộ. Từ ngữ này lấy từ Trang tử, thiên Đại tông sư: “Dĩ sanh ngoại hỷ nhi hậu năng triêu triệt. Triêu triệt nhi hậu năng kiến độc.” 以生 矣而後朝徹 後能見獨. Cát Tạng dẫn Quách Tượng để giải thích: “Khiển sanh tử, vong nội ngoại, hoát nhiên vô trệ, kiến cơ nhi tác, cố vân triêu triệt dã.” 遺死生亡內外豁然無滯見機而作。故云朝徹也. Sau đó lại giải thích han: “Bất han triêu nhi triệt lý” 不崇朝而徹理, chẳng đầy một buổi hanh đã thấu triệt lý. Vời vợi thay,13Đảng đảng 蕩蕩, Cát Tạng dẫn KinhThư: “Vương đạo đảng đảng, vô thiên vô đảng.” 王道蕩蕩無偏無儻. thật có thể nói, dọn đường thẳng vào thiên không,14Xung giai 沖階, Xung tức xung hư; Lão tử: “Đạo xung nhi dụng chi” 道沖而用之. Giai chỉ giai đoạn, ở đây chỉ Bồ tát địa. Bồ tát địa dược thành tựu do quán Không, do đó gọi là xung giai. rợp cửa huyền trong vũ trụ;15Huyền môn 玄門, mượn từ của Lão Tử: “Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn.” 玄之又玄。眾妙之門. quạt gió huệ qua cành khô,16Trần mai 陳枚, cành cây trơ trụi không lá. Ở đây chỉ han phàm phu chưa có một chút Thánh trí. tuôn cam lồ lên cây úa17Khô tụy 枯椊, cây úa, chỉ Nhị thừa với trí tuệ yểm ly sanh tử, thủ chứng tịch diệt. ấy vậy.

Kìa kiến trúc trăm tầng được dựng, thì nhà cỏ nhà tranh bên cạnh đáng kể là quê mùa; khi thấy sự hoằng vĩ bao la của luận này, thì biết rõ sự chứng ngộ thiên không càng thấp hèn quá lắm.

May thay Châu quận18Xích huyện 赤縣, thường nói là “Thần châu xích huyện” 神洲赤縣 chỉ toàn bộ lãnh thổ Trung quốc. của phương vực này bỗng đâu lại được Linh thứu dời sang đó trấn giữ; tâm tình biên địa hiểm hóc nhờ thế mà được thấm tràn dư âm của nắng rỡ. Rồi đây về sau, bậc hiền triết mỗi khi đàm đạo mới có thể luận đến lẽ thật vậy.

Nghe nói ở các nước bên Thiên Trúc, những người dấn thân vào sự học không ai không thưởng thức luận này, và coi nó là cẩm nang trọng yếu.19Hầu khâm 喉衿; Cát Tạng, đây chỉ cho han chỉ trọng yếu: hầu (cổ họng) chỉ sự trọng yếu bên trong; khâm (vạt áo)… chỉ sự trọng yếu bên ngoài. Những người thấm bút mực để đưa ra giải thích quả không phải là ít. Bản giải thích được công bố ở đây vốn là của vị Phạm chí người Thiên Trúc, tên gọi là Tân-già-La (Piígala), đời Tần dịch là Thanh Mục. Ông tuy là người có tin và hiểu chánh pháp sâu xa,20Thâm pháp 深法; Chỉ cho pháp của Đại thừa. nhưng văn từ không được trau chuốt và chính xác, trong đó lại có nhiều sai lầm, thiếu sót và trùng lập. Pháp sư (La Thập) mới cắt xén để bổ sung, khiến cho lý phù hợp với kinh được thấu suốt. Văn hoặc có thừa hay thiếu, chưa phải là hoàn hảo toàn vẹn vậy.

Bách luận21Bách luận 深法, Đề-bà Bồ tát (Àrya-Deva) tạo, Bà-tẩu Khai sỹ (Vasu[bandhu?]-Bodhisattva) giải thích’ Hán dịch, Cưu-ma-la-thập; Đại 30, No 1596. nhắm đối trị ngoại giáo để dẹp bỏ lẽ tà; tác phẩm này nhắm chỉnh lý nội giáo để khái thông sự bế tắc.

Đại trí thích luận22Chỉ Đại trí độ luận, Long Thọ Bồ tát tạo, Cưu-ma-la-thập dịch; Đại 25, No 1509. thì uyên bác; Thập nhị môn luận23Thập nhị môn luận 十二門論, Long Thọ Bồ tát tạo; Cưu-ma-la-thập dịch; Đại 30 No 1568. thì cô đọng. Nghiệm xét cả bốn tác phẩm này, quả thật như mặt trời soi tận cõi lòng, không cái gì mà không soi suốt rạng ngời.

Tôi thưởng thức vị ngọt ấy đến đổi tay không rời sách, quên luôn cả sự quê vụng của mình, bèn gởi gắm cõi lòng tỏ ngộ vào một bài tựa; đồng thời tóm tắt phẩm một lên đầu mỗi phẩm. Ấy thế nhưng nào dám giải thích, mà chỉ là bày tỏ nỗi vui mừng với những ai cùng chung chí hướng vậy thôi.

Tuệ Sỹ
Chú thích
 • 1
  Danh 名 và thật 實 là mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn, giữa ngôn ngữ và thực tại; đây là đề tài quan trọng chung cho các hệ tư tưởng của Trung quốc; nhất là Lão Trang, hệ tư tưởng mà Tăng Duệ chịu ảnh  hưởng rất nhiều trước khi biết đến đạo Phật. Trong phần mở đầu của bài tựa này, Tăng Duệ giải quyết những mâu thuẫn tranh luận giữa các hệ tư tưởng Trung quốc về vấn đề Danh – Thật bằng thuyết Nhị đế của Trung luận như được trình bày ở Chương 24 “Quán Tứ Thánh đế.”
 • 2
  Huyền giải 懸解, từ của Trang Tử, chỉ trạng thái vượt lên tất cả sống và chết, buồn và vui. Trang Tử “Dưỡng Sinh Chủ”: “Thích lai phu tử thời dã, thích khứ phu tử thuận dã. An thời nhi xử thuận, ai lạc bất năng nhập dã. Cổ giả vị thị đế chi huyền giải.” 適來夫子時也適去夫子顺也安時而處顺哀樂不能入也古者謂是帝之懸解. Giải thích của Cát tạng (T42n1824_p0002c02), có hai ý nghĩa: (a) Sự tu nhân của Bồ tát đã thành tựu và sự quán chiếu tại Đạo tràng đã được hiển lộ, bấy giờ hoàn toàn vượt ngoài những nỗi buồn vui sống chết; giống như nỗi buồn và nỗi vui không len vào được tâm tư. (b) có trói buộc gọi là huyền (treo) không có trói buộc gọi là giải (cởi). Có trói buộc chỉ cho bị trói buộc vào các thiên chấp đoạn và thường; các kiến chấp khi đã vắng bặt được gọi là giải.
 • 3
  Thiên ngộ 偏悟, sự chứng ngộ thiên lệch hay phiến diện, chỉ cho han Nhị thừa chứng ngộ sanh không mà chưa tỏ ngộ được pháp không.
 • 4
  Yểm trí 厭智, trí tuệ do nhàm chán sanh tử với nỗ lực gấp rút để đi vào Niết-bàn vĩnh viễn tịch diệt.
 • 5
  Cạnh giới 耿介, giữ tiết tháo không bị lung lay. Sở từ, “Cửu biện”; “Độc cạnh giới nhị bất tùy hề, nguyện mộ tiên thánh chi dị giáo” 獨耿介而不隨兮願慕先聖之異教. Cát Tạng (T42n1824_p0003a21): Cạnh giới ở đây có nghĩa là chí tiết 志節; giữ chặt khư sở tri và tự cho là đã rốt ráo, không chuyển hướng tiểu tâm về Đại thừa.
 • 6
  Ải tâm 隘心, tâm hạn hẹp như quan ải hiểm yếu. Cát Tạng (T42n1824_p0003b13), dẫn Kinh Thư: “Nhất nhơn thủ ải, vạn phu mạc tiến” 書云。一人守隘萬夫莫進.
 • 7
  Nhị tế</em >二際; Cát Tạng dẫn Niết bàn: “Sanh tử chi thật tế, cập dữ Niết bàn thật tế.” 生死之實際及與涅槃實際.
 • 8
  Hoặc thú chi đồ 惑趣之徒, Cát Tạng (ibid.): hoặc nghĩa là mê hoặc; thú nghĩa là hướng thú. Đây chỉ han Tiểu thừa hiểu sai lầm về ý thú sâu xa của Phật.
 • 9
  Huyền chỉ 玄指, nói theo thí dụ “ngón tay chỉ mặt trăng.”
 • 10
  Tức hóa 即化. Cát Tạng dẫn chứng Tăng Triệu: “Đạo viễn hồ tai, xúc sự tức chân. Thánh viễn hồ tai, thể chi tức thần.” 道遠乎哉。觸事即真。聖遠乎哉。體之即神. Lại dẫn thêm Tựa Thập nhị môn luận: “Ngộ đại giác ư mộng cảnh, tức bách hoá dĩ an quy.” 悟大覺於夢境即百化以安 Ở đây, như vậy, tức hóa chỉ cho ý nghĩa tất cả các pháp vốn vô sanh.
 • 11
  Huyền ngộ chi tân 玄悟之賓. Từ ngữ này thường chỉ cho các nhà Huyền học Trung quốc chủ yếu là Lão Trang. Ở đây, mượn nó để bao gồm các nhà siêu hình học Ấn độ.
 • 12
  Triêu triệt 朝徹, nghĩa đen, thấu triệt chỉ nội trong một buổi mai; ở đây chỉ sự đốn ngộ. Từ ngữ này lấy từ Trang tử, thiên Đại tông sư: “Dĩ sanh ngoại hỷ nhi hậu năng triêu triệt. Triêu triệt nhi hậu năng kiến độc.” 以生 矣而後朝徹 後能見獨. Cát Tạng dẫn Quách Tượng để giải thích: “Khiển sanh tử, vong nội ngoại, hoát nhiên vô trệ, kiến cơ nhi tác, cố vân triêu triệt dã.” 遺死生亡內外豁然無滯見機而作。故云朝徹也. Sau đó lại giải thích han: “Bất han triêu nhi triệt lý” 不崇朝而徹理, chẳng đầy một buổi hanh đã thấu triệt lý.
 • 13
  Đảng đảng 蕩蕩, Cát Tạng dẫn KinhThư: “Vương đạo đảng đảng, vô thiên vô đảng.” 王道蕩蕩無偏無儻.
 • 14
  Xung giai 沖階, Xung tức xung hư; Lão tử: “Đạo xung nhi dụng chi” 道沖而用之. Giai chỉ giai đoạn, ở đây chỉ Bồ tát địa. Bồ tát địa dược thành tựu do quán Không, do đó gọi là xung giai.
 • 15
  Huyền môn 玄門, mượn từ của Lão Tử: “Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn.” 玄之又玄。眾妙之門.
 • 16
  Trần mai 陳枚, cành cây trơ trụi không lá. Ở đây chỉ han phàm phu chưa có một chút Thánh trí.
 • 17
  Khô tụy 枯椊, cây úa, chỉ Nhị thừa với trí tuệ yểm ly sanh tử, thủ chứng tịch diệt.
 • 18
  Xích huyện 赤縣, thường nói là “Thần châu xích huyện” 神洲赤縣 chỉ toàn bộ lãnh thổ Trung quốc.
 • 19
  Hầu khâm 喉衿; Cát Tạng, đây chỉ cho han chỉ trọng yếu: hầu (cổ họng) chỉ sự trọng yếu bên trong; khâm (vạt áo)… chỉ sự trọng yếu bên ngoài.
 • 20
  Thâm pháp 深法; Chỉ cho pháp của Đại thừa.
 • 21
  Bách luận 深法, Đề-bà Bồ tát (Àrya-Deva) tạo, Bà-tẩu Khai sỹ (Vasu[bandhu?]-Bodhisattva) giải thích’ Hán dịch, Cưu-ma-la-thập; Đại 30, No 1596.
 • 22
  Chỉ Đại trí độ luận, Long Thọ Bồ tát tạo, Cưu-ma-la-thập dịch; Đại 25, No 1509.
 • 23
  Thập nhị môn luận 十二門論, Long Thọ Bồ tát tạo; Cưu-ma-la-thập dịch; Đại 30 No 1568.

một số tác phẩm

của Hoà thượng Tuệ Sỹ

xem tiếp đề mục: