Tuệ Sỹ

Tranh

Cảm ơn hồn thiêng sông núi nước Nam, đã có Thầy cho quê hương dân tộc trong thời đại nhiễu nhương, chính giáo bất phân, tà chánh khó lường.”

Thích Thái Hòa

Cảm ơn hồn thiêng sông núi nước Nam, đã có Thầy cho quê hương dân tộc trong thời đại nhiễu nhương, chính giáo bất phân, tà chánh khó lường.”

Thích Thái Hòa

Thầy không làm tủi nhục kẻ sĩ của bao thời đại và không làm nhụt chí của những thế hệ kẻ sĩ tương lai.”

Thích Thái Hòa

một số tác phẩm

của Hoà thượng Tuệ Sỹ

Liệt kê theo: Ngày Đăng Tên Tác Phẩm